آخرین اخبار هیئت

بایگانی دسته بندی ها : احادیث

اشتراک به خبردهی

حدیث آخرماه

امیرالمومنین علی ع فرمودند: هیچ ثروتی چون عقل – هیچ فقری چون جهل – هیچ میراثی چون ادب – هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهدبود.{ تحف العقول -ص ۸۹ } بیشتر بخوانید »

کارهای مشکل

امیرالمومنین علی (ع)فرمودند: مشکل ترین کارها چهارچیز است : {عفووگذشت کردن درهنگام خشم وغضب – بذل وبخشش ازمال کم واندک – عفت ورزیدن در(مکان) خلوت – راسگوئی درنزدکسیکه ازاومی ترسی وبه اوامید داری } بیشتر بخوانید »

صفت مومن واقعی

پیامب گرامی اسلام (ص) فرمودند : پنج صفت است که تنهادرمومن واقعی جمع میشود وخداوندبه سبب آنهابهشت رابراو واجب می کند: {روشنی دل – شناخت مسائل اسلامی – ورع وپرهیزگاری دردین – دوستی بامردم – ظاهری نیکو } بیشتر بخوانید »

عواقب سبک شمردن نماز – ۳

حضرت فاطمه زهرا(س) ازپیامبر (ص) نقل کرده: هرکسی نمازراسبک بشمارد درروزقیامت سه بلا دامنگیراوخواهدشد: ۱- خداوندملکی مامورمیکند اوراباصورت بکشد. ۲- حسابرسی شدیدمیشود. ۳- خداوند به اورحمت نمی کندواوراپاکیزه نمی سازد وبرای اوعذاب دردناکی است. —————–{ الحکم الزاهره ج۱ ص ۱۴۵ — بحارالانوار ج۸۰ ص۲۱ — فلاح السائل ص ۱۹         } بیشتر بخوانید »

عواقب سبک شمردن نماز — ۲

حضرت فاطمه زهرا(س)ازپیامبر(ص)نقل کرده: هرکسی نمازراسبک بشمارددرموقع جان دادن سه بلا دامنگیراومیشود: ۱- ذلیل می میرد. ۲- گرسنه می میرد. ۳- تشنه می میرد،هرچندازتمام نهرهای دنیا اوراسیراب کنند تشنگی اش برطرف نمی شود. { الحکم الزاهره ج ۱ ص ۱۴۵– بحارالانوار ج۸۰ ص ۲۱– فلاح السائل ص ۱۹ } بیشتر بخوانید »

عواقب سبک شمردن نماز — ۱

حضرت فاطمه زهرا(س)ازپیامبر(ص)نقل کرده:هرکس نمازراسبک بشماردشش بلادردنیا دامنگیراومیشود: ۱- خداوندبرکت راازعمرش برمی دارد. ۲- خداوند برکت راازروزی اوبرمی دارد. ۳- خداوندسیمای نورانی صالحان راازچهره اوبرمی دارد. ۴- هرعملی که انجام می دهدپاداش داده نمی شود،زیراقبولی نماز،شرط قبولی اعمال دیگراست. ۵- دعای اوبه سوی آسمان بالانمی رودومستجاب نمی شود. ۶- برای اوبهره ای دردعای صالحان نیست ودعای خوبان شامل اونمی شود. ... بیشتر بخوانید »

داستان اخلاقی

گفته اندکه مدت هفت سال بنی اسرائیل درخشکسالی عجیبی بسربردند بحدی که به خوردن مردار وزباله ها وحتی خوردن بچه هاروی می آوردندوهرچه به کوه وصحرا رفته ودعامی کردند،باران نمی بارید.پس خداوند به پیامبرآنها وحی فرستادکه به آنان بگو هرچه به سوی من راه برویدودست به دعابردارید وزاری کنید من دعای شمارا مستجاب نمی کنم تااینکه حقوق به ظلم گرفته ... بیشتر بخوانید »

دفع شیطان

ازپیامبر اکرم(ص) سئوال کردندچه کنیم شیطان ازمادورشود: فرمودند روزه روی شیطان را سیاه میکند. — صدقه نیت اورامی شکند — محبت درراه خداوند کمر اورا  خردمیکند — طلب آمرزش واستغفار، رگ وقلب اورا قطع میکند — بیشتر بخوانید »