آخرین اخبار هیئت

عواقب سبک شمردن نماز – ۳

حضرت فاطمه زهرا(س) ازپیامبر (ص) نقل کرده: هرکسی نمازراسبک بشمارد درروزقیامت سه بلا دامنگیراوخواهدشد: ۱- خداوندملکی مامورمیکند اوراباصورت بکشد. ۲- حسابرسی شدیدمیشود. ۳- خداوند به اورحمت نمی کندواوراپاکیزه نمی سازد وبرای اوعذاب دردناکی است. —————–{ الحکم الزاهره ج۱ ص ۱۴۵ — بحارالانوار ج۸۰ ص۲۱ — فلاح السائل ص ۱۹         } بیشتر بخوانید »

عواقب سبک شمردن نماز — ۲

حضرت فاطمه زهرا(س)ازپیامبر(ص)نقل کرده: هرکسی نمازراسبک بشمارددرموقع جان دادن سه بلا دامنگیراومیشود: ۱- ذلیل می میرد. ۲- گرسنه می میرد. ۳- تشنه می میرد،هرچندازتمام نهرهای دنیا اوراسیراب کنند تشنگی اش برطرف نمی شود. { الحکم الزاهره ج ۱ ص ۱۴۵– بحارالانوار ج۸۰ ص ۲۱– فلاح السائل ص ۱۹ } بیشتر بخوانید »

عواقب سبک شمردن نماز — ۱

حضرت فاطمه زهرا(س)ازپیامبر(ص)نقل کرده:هرکس نمازراسبک بشماردشش بلادردنیا دامنگیراومیشود: ۱- خداوندبرکت راازعمرش برمی دارد. ۲- خداوند برکت راازروزی اوبرمی دارد. ۳- خداوندسیمای نورانی صالحان راازچهره اوبرمی دارد. ۴- هرعملی که انجام می دهدپاداش داده نمی شود،زیراقبولی نماز،شرط قبولی اعمال دیگراست. ۵- دعای اوبه سوی آسمان بالانمی رودومستجاب نمی شود. ۶- برای اوبهره ای دردعای صالحان نیست ودعای خوبان شامل اونمی شود. ... بیشتر بخوانید »

عرض تسلیت

باعرض تسلیت بمناسبت  سالروز شهادت جانسوزشیخ الائمه حضرت امام جعفرصادق(ع)،هیئت محبان امام زمان عج چالوس ،همگام باسایراقشاردلسوخته به ولایت ،درمراسم عزاداری ودسته روی دریوم جاری درشهعرچالوس که ازمسجدجامع چالوس تاگلزارشهدای این شهرتشکیل شده بودشرکت نمودندوهمچنین براساس روال جلسه هفتگی امشب ساعت ۹ شب نیزمراسم ویژه شام شهادت این امام غریب رادرمکان این هیئت برگزارخواهند نمودوازعلاقه مندان دراین مراسم دعوت بعمل ... بیشتر بخوانید »

داستان اخلاقی

گفته اندکه مدت هفت سال بنی اسرائیل درخشکسالی عجیبی بسربردند بحدی که به خوردن مردار وزباله ها وحتی خوردن بچه هاروی می آوردندوهرچه به کوه وصحرا رفته ودعامی کردند،باران نمی بارید.پس خداوند به پیامبرآنها وحی فرستادکه به آنان بگو هرچه به سوی من راه برویدودست به دعابردارید وزاری کنید من دعای شمارا مستجاب نمی کنم تااینکه حقوق به ظلم گرفته ... بیشتر بخوانید »

دفع شیطان

ازپیامبر اکرم(ص) سئوال کردندچه کنیم شیطان ازمادورشود: فرمودند روزه روی شیطان را سیاه میکند. — صدقه نیت اورامی شکند — محبت درراه خداوند کمر اورا  خردمیکند — طلب آمرزش واستغفار، رگ وقلب اورا قطع میکند — بیشتر بخوانید »

ضرورت روزه

نبی گرامی اسلام  (ص)  فرمودند : ای جوانان برشما لازم است که ازدواج کنیدواگرقدرت آن رانداشتید روزه بگیرید، چون  روزه باعث مهارکردن نفس واجتناب ازگناهان خواهدشد. ——————– {  وسایل الشیعه جلذ ۷صفحه ۳ }   بیشتر بخوانید »

آثارسوء غیبت ازدیدگاه قرآن

قرآن کریم درسوره حجرات آیه ۱۲ می فرماید: وهیچ یک ازشمادیگری راغیبت نکند،آیا کسی ازشمادوست داردگوشت برادرمرده خودرابخورد وبه یقین شماهم ازاین امرکراهت دارید. ———– علت تشبیه : : ۱ — مرده روح نداردتاازخودش دفاع کندوشخصی هم که موردغیبت قرارمی گیرد،حضورندارد تاازخودش دفاع کند . ۲– غیبت ریختن آبرو است وآبرو که رفت، قابل جبران نیست،همانگونه که،گوست مرده اگرکنده شودقابل ... بیشتر بخوانید »